hai•ta•nah•ka•chi•la•ho̱  

Verb | haitanahkachilaho̱, haytanahkačilahoⁿ


Definition

will turn in circles repeatedly