ho•lik•fa sak•ba sho•bas•ki  

Noun | holikfa sakba shobaski, holikfa sakba shobaski


Definition

long-sleeved shirt

Reversals

  1. shirt