o•ki•tal•ki i•mii•sa  

Noun | okitalki imiisa, okitalki imi:sa


Definition

ice box (older term)

Reversals

  1. ice box