o•ki•tik•ba i•math•ka  

Noun | okitikba imathka, okitikba imaɬka


Definition

where gas is put in: gas tank, etc.

Reversals

  1. gas tank