to•noh•ki̱  

Noun | tonohki̱, tonòhkiⁿ


Definition

round (like a ball), spherical

Reversals

  1. round