o•ki sta•laa•ka  

Noun | oki stalaaka, oki stalǎ:ka


Definition

a pond, a standing body of water (puddle, washtub, etc.)

Reversals

  1. pond
  2. puddle
  3. pool