ha•yo stil•yof•ka  

Noun | hayo stilyofka, hayo stilyofka


Definition

underpants

Reversals

  1. underpants