ho•lik•fa i•chik•sa  

Noun | holikfa ichiksa, holikfa ičiksa


Definition

shirt collar

Reversals

  1. collar
  2. shirt