ta•moo•ka  

Noun | tamooka, tamo:ka


Definition

night

Reversals

  1. night