chok•fa•na•pa a•hi•chaa•chi  

Noun | chokfanapa ahichaachi,


Definition

shepherd

Reversals

  1. shepherd