ok•hi•cha stin•ti•yap•ka  

Noun | okhicha stintiyapka, okhiča stintiyapka


Definition

key for a door

Reversals

  1. key
  2. door key