chok•fi hak•cho baas•ki  

| chokfi hakcho baaski, čokfi hakčo bǎ:ski


Definition