o•ki hol•lo  

Noun | oki hollo, oki hǒllo


Definition

sacred water; magic lake (in stories)

Reversals

  1. water