hai•ka•la•ho̱  

Verb | haikalaho̱, haikalahoⁿ


Definition

will be erased

Reversals

  1. erased