aa•ti so•bai•hik•ko  

Noun | aati sobaihikko, a:ti sobayhikko


Definition

unknown person, stranger

Reversals

  1. stranger
  2. unknown