ho•lik•fa sak•ba sko•boh•li  

Noun | holikfa sakba skobohli, holikfa sakba skobohli


Definition

short-sleeved shirt

Reversals

  1. shirt