bih•pok•to  

Noun | bihpokto, bihpokto


Definition

double-barrel shotgun

Reversals

  1. shotgun
  2. gun