o•ki•tath•tha  

Noun | okitaththa, okitaɬɬa


Definition

overseas

Reversals

  1. overseas