choo•ba i•chik•sa baas•ki  

Noun | chooba ichiksa baaski, čo:ba ičiksa bǎ:ski


Definition

giraffe

Reversals

  1. giraffe