o•si  

Noun | osi, osi


Definition

willow

Reversals

  1. willow