tis•ko•noh•ka•cho•si  

Noun | tiskonohkachosi, tiskonohkačosi


Definition

horse-drawn buggy

Reversals

  1. wagon
  2. horse-drawn buggy
  3. buggy